4.0-0 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Dolphin 4.0 release
3.5-2450 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες New installer for 4.0
3.5-2449 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Ship vcomp100.dll with Dolphin
3.5-2447 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Use the new Dolphin icon
3.5-2448 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Add the new 'Clean' themes from MaJoR and default to Clean by changing the name of the config key (yes, hack)
3.5-2446 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες D3D11: Create temp EFB texture with correct multisample mode. Fixes issue 6482.
3.5-2445 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες D3D11: Fix various MSAA related issues.
3.5-2444 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Don't require running Dolphin in the directory that contain Languages/ on Windows
3.5-2443 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Pull in translations from Transifex.
3.5-2442 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Stop dolphin from loading help.png
3.5-2441 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix copying Sys/Wii to User/Wii on startup.
3.5-2440 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix stack misalignment issues.
3.5-2439 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες if a memcard is set to read only, fail more gracefully by reporting when writes to the file fail instead of saying that the file does not exist.
3.5-2438 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Turns out CVTSD2SI in x64Emitter.cpp should actually use 64 bits instead of 32. Thanks for pointing that out hk.konpie.
3.5-2437 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Make the FolderBrowser extend a ListFragment instead of a regular fragment. Lets us get rid of the need for an AdapterView.OnItemClickListener when handling list item clicks. Simplifies the ...
3.5-2436 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Reenable flush per instruction with FPR cache. Something is still very wrong.
3.5-2435 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fix and optimize mtcrf.
3.5-2434 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] MicroOps in the branching instructions.
3.5-2433 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fix misuse of RBIT in crXXX, meant to use MVN.
3.5-2432 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix missing md5thread.detach()