4.0-60 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Remove "educational purposes only" from about message.
4.0-59 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Only include scmrev.h from Version.cpp.
4.0-58 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Darwin: Don't overwrite the C compiler if the user set one manually.
4.0-57 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix my stupid attempt to depend on the entire Data/Sys directory.
4.0-56 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'fix-field-ordering'
4.0-51 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Nevermind the previous commit, SafeLoadToEAX already calls in to UnsafeLoadToEAX if fastmem is enabled. This one just tidys up the code.
4.0-50 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Enable fastmem for the lfs instruction for unix and OSX as well.
4.0-49 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] lfsux/lfdx/lfdux/stfsx/stfsux/stfdx/stfdux implementations.
4.0-48 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Gameini update for Skies of Arcadia and Call of duty Black Ops. Both games don't need projection hacks any more, they work perfectly fine with all backends. Skies of Arcadia actually had an issue of i...
4.0-47 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες D3D11: Set proper border color for Real XFB YUY2 texture. Fixes issue 6483.
4.0-46 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Gameini database update of Metroid: Other M. The game actually needed emulate format changes and not a projection hack to work properly. Disabled the projection hack and the game now works fine with a...
4.0-45 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Add an explicit error message for outdated GCC, and remove some commented out code.
4.0-44 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix crash in gc games in netplay.
4.0-43 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Move EmulationActivity.java and NativeGLSurfaceView.java into a new sub-package called emulation. Now, all that's kept within the base package is the main class, the native calling class, et...
4.0-42 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Reapply shuffle2's patch.
4.0-41 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Don't call into wx in static initializers - crashes on Windows.
4.0-40 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Upgrade WX to r74856, mainly to support @2x.
4.0-39 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Automatically connect the appropriate wiimotes in netplay. Extensions must still be set manually.
4.0-38 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Fix the ability to stop the game and start another.
4.0-37 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'master' into android-core-control