3.5-2254 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [Android] Correct a typo for the load state menu root in the menu overlay XML. Should be "loadStateRoot", not "loadtateRoot"
3.5-2253 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [Android] Remove unused strings from the resource XML files.
3.5-2252 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [Android] Change the exception logging in NativeLibrary to be an error instead of a warning.
3.5-2251 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες Revert "[NetPlay] Make the Memory Card A/B setting sync across netplay."
3.5-2250 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες Fix for old libc version on bionic. Old versions would crash if the second argument was NULL.
3.5-2249 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες Fix typo in log message in WII_IOB.cpp.
3.5-2248 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [ARM] Reenable ps_add. Issue is due to something in the FPR cache. Still needs to be investigated.
3.5-2247 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [ARM] Reimplement fastmem for the few loadstores that had it before.
3.5-2246 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες Don't ever ever let CFrame::DoStop() run twice at the same time.
3.5-2245 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [NetPlay] Make the Memory Card A/B setting sync across netplay.
3.5-2244 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [Android] Fix an accidental call to the wrong method in the superclass of EmulationActivity. Should have been returning "super.onMenuItemSelected(itemId, item)" instead of "super.onOptionsItemSelected...
3.5-2243 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [NetPlay] Allow recording movies during netplay.
3.5-2242 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες ogl: remove obsolete code
3.5-2241 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες ogl: disable revision 737df2a68cd5 for desktop ogl
3.5-2240 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [Android] Change the documentation of the FolderBrowser class. We don't show invalid items anymore.
3.5-2239 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [ARM] lmw implementation.
3.5-2238 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [ARM] Merge load instructions in to one. Also rapid prototype 13 more load instructions. This disables fastmem currently for loads.
3.5-2237 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες [ARM] Fix and enable fastmem for 32bit stores.
3.5-2236 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'arm-storemerge'
3.5-2233 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'netplay-stop-fix'