4.0-49 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] lfsux/lfdx/lfdux/stfsx/stfsux/stfdx/stfdux implementations.
4.0-48 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Gameini update for Skies of Arcadia and Call of duty Black Ops. Both games don't need projection hacks any more, they work perfectly fine with all backends. Skies of Arcadia actually had an issue of i...
4.0-47 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες D3D11: Set proper border color for Real XFB YUY2 texture. Fixes issue 6483.
4.0-46 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Gameini database update of Metroid: Other M. The game actually needed emulate format changes and not a projection hack to work properly. Disabled the projection hack and the game now works fine with a...
4.0-45 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Add an explicit error message for outdated GCC, and remove some commented out code.
4.0-44 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix crash in gc games in netplay.
4.0-43 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Move EmulationActivity.java and NativeGLSurfaceView.java into a new sub-package called emulation. Now, all that's kept within the base package is the main class, the native calling class, et...
4.0-42 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Reapply shuffle2's patch.
4.0-41 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Don't call into wx in static initializers - crashes on Windows.
4.0-40 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Upgrade WX to r74856, mainly to support @2x.
4.0-39 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Automatically connect the appropriate wiimotes in netplay. Extensions must still be set manually.
4.0-38 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Fix the ability to stop the game and start another.
4.0-37 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'master' into android-core-control
4.0-32 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Remove FifoQueue iterator and RemoveThreadsafeEvents.
4.0-31 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Why do compilers assume i don't know order of opperations? :(
4.0-30 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix the icon used for Dolphin on windows
4.0-29 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες operator= is a function too! std::forward is still appropriate.
4.0-28 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Add a JP version of the string for FSAA. Also correct the English string too.
4.0-27 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες ogl: drop glsl120 support
4.0-26 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix recording netplay with wiimote.