4.0-224 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Revert "Remove some unnecessary includes."
4.0-223 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Remove some unnecessary includes.
4.0-222 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Implement OnSharedPreferenceChangeListener within PrefsActivity.java. This allows us to immediately save to the ini config when a preference in the front-end is changed, rather than waiting ...
4.0-221 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Perf: Use unordered_map instead of map in very slightly hot function.
4.0-220 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Remove unused variable waitingForPEInterruptDisable.
4.0-219 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Refine the comment from revision 3fbe1b1ccdcf.
4.0-218 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες VideoCommon: Update FastDepth's comment
4.0-217 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες VideoCommon: revert the ViewPort changes
4.0-216 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'const_buffer_rework'
4.0-206 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες ogl: use GL_RGBA instead of GL_RGBA8
4.0-205 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Gameini database update. "RESIDENT EVIL CODE VERONICA X" added, "The Incredible Hulk:Ultimate Destruction" added some game regions, "Xenoblade Chronicles" updated and added NTSC region, SAMURAI WARRIO...
4.0-204 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fix the JITILArm and JITArm dispatchers from comex's recent changes.
4.0-203 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Build fix for previous commit.
4.0-201 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Replace the getter for the adapter backing the GameListFragment with a function that simply clears the array adapter. Maintains encapsulation this way. Simplified the actual setting of the b...
4.0-200 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Actually show the currently selected CPU core and video backend within the settings screen.
4.0-199 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Revert "{Android] Eliminate need for even using a byte array when copying assets over."
4.0-198 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Remove more unused stuff.
4.0-197 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες One shudders to imagine what inhuman thoughts lie behind that code.
4.0-195 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Minor JitCache cleanup.
4.0-196 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Remove "deprecated" and unused function Read_Opcode_JIT_LC.