3.5-286 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Change GetCmdForHotkey to use a switch. Cuts down on if-statement spam.
3.5-285 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix theme loading on non-Windows.
3.5-284 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Move DSP settings to dolphin.ini
3.5-283 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'external-theme'
3.5-270 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert "Made several variables/parameters unsigned in the DX9, DX11 and OGL plugins. They make more sense like this (given their names)."
3.5-269 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Made several variables/parameters unsigned in the DX9, DX11 and OGL plugins. They make more sense like this (given their names).
3.5-268 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'ES_LAUNCH'
3.5-258 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'unix-fastmem'
3.5-256 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix two unsigned/signed mismatch warnings.
3.5-255 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Change audio latency setting to a wxSpinCtrl, fixes layout problem on linux.
3.5-254 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας - Made GenRandomCode's 'size' parameter unsigned. Doesn't make sense to have the capability of being able to be negative.
3.5-253 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Real fix for Linux Wiimote disconnect hanging. Fixes issue 5903.
3.5-252 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix a clear bug in aldlist.cpp.
3.5-251 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Get rid of unused iterators in JitCache.
3.5-250 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας OSX build fix
3.5-249 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Added backwards compatibility with old OpenAL drivers.
3.5-248 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix a gcc initialization order warning.
3.5-247 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Readd the OpenAL option.
3.5-246 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'OpenAL'
3.5-228 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix bug: reuse after free. static should not have been used here.