3.5-648 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας All the cool kids hard code string lengths.
3.5-647 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Allow playing movies from command line. Also remove some unneeded code.
3.5-646 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Update gameini database according to changes after the FIFO - BP Merge. Remove Fastdiskspeed from various games that no longer need it. Enable dual core and gpu thread synch option for F-Zero GX and R...
3.5-645 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας decrease d3d vertex buffer size
3.5-644 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'FIFO-BP'
3.5-608 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix JIT from rebasing on PPSSPP ArmEmitter.
3.5-607 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Rebase ArmEmitter on PPSSPP's base. The loadstores are making my heart cry at this point.
3.5-606 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Update pot file for recent string changes in the code.
3.5-605 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Update translations from transifex. Also add the transifix client configuration directory to gitignore.
3.5-604 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Dolphin needs to be restarted before playing back a wiimote movie, so let's suggest that instead of giving an unhelpful error message.
3.5-603 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix a typo.
3.5-602 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Wow, I'm dumb. Fix mismatched set/get.
3.5-601 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix a potential issue when someone has a CPU core that isn't available on that host set in the INI file, it would just fail out. Now it defaults to interpreter.
3.5-600 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add a comment about Qualcomm in load stores.
3.5-599 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix a potential memory leak in function DecompressBlobToFile in CompressedBlob.cpp
3.5-598 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Make sure to mask out the FPU rounding mode correctly. Good spot from LionCash.
3.5-597 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας fix debug build
3.5-596 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Clean up PPCSTATE_OFF
3.5-595 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας fix vertexloader without jit
3.5-594 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'vertex-loader-cleanup'