3.5-1932 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl driverdetails: add flag to disable hacked and pinned memory
3.5-1931 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Add wad file support.
3.5-1930 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Remove the explicit key event listener from InputConfigFragment. The AlertDialog class has a key listener built into it.
3.5-1929 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Only dismiss the input dialog when an input is registered. Before it would dismiss upon the first event. Fixes a bug where control sticks wouldn't register because of the AlertDialog closing...
3.5-1928 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Make the dialog variable in InputConfigFragment a local variable in onPreferenceTreeClick. With the new input UI, this doesn't need to be accessible to other classes.
3.5-1927 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'android-new-input-ui'
3.5-1918 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a crash in the Wiimote registration code
3.5-1917 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Actually allow the dump and logs folders to be set outside of user/
3.5-1916 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Allow user folder to be set via command line.
3.5-1915 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Send pad buffer to clients when they join; fixes issue 6524.
3.5-1914 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες sync gpu: check disable flag before volatile
3.5-1913 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Revert "[Android] First french translation. "
3.5-1912 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Revert "[Android] Added 2nd file for French translation. " This breaks the Android UI. 'translatable="false"' is there for a reason." This reverts commit 5d9700a30388ef0b20bd6a7c9a81c328f482d044.
3.5-1911 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Added 2nd file for French translation. (Sorry, I didn't find how to upload 2 files at the same time in Google Code)
3.5-1910 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] First french translation. Can't try it as I don't have any Android device. Any feedback appreciated. If misplaced, please fix it.
3.5-1909 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Invalidate the options menu upon switching fragments. This hides the 'clear game list' option faster when switching fragment. Also fixes a rare bug where the option might not even redraw whe...
3.5-1908 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Don't create a new GCMPath entry in the Dolphin config if it another existing GCMPath entry already has the same directory path.
3.5-1907 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Add the license header to Java files that were missing it.
3.5-1906 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Better description for the dual core option.
3.5-1905 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge remote-tracking branch 'remotes/origin/dx9-ssaa-fix'