3.5-1746 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Add a few instructions.
3.5-1745 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Main: Create BIOS subdirs of GC userdir on load
3.5-1744 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Check for GC BIOS in userdir before sysdir
3.5-1743 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Sync gameini ratings from the wiki. Fixes issue 6477.
3.5-1742 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες CleanFiles: Remove use of chardet
3.5-1741 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Move the new CleanFiles Python script to Tools/
3.5-1740 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Normalize all Game INI files
3.5-1739 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες GameConfig: Remove unused [HLEaudio] section
3.5-1738 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες IniFile: Don't parse comments after the [Section] brackets
3.5-1737 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες IniFile: Remove support for comments anywhere but the beginning of lines
3.5-1736 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Mark the Direct3D9 backend deprecated. sadly one important functionality is impossible to implement correctly in this backend(zcomplock). Still, I will try to fix as many issues as i can.
3.5-1735 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Gameini database update. Robotech: Battlecry, MySims, Donkey Kong Country Returns, Mario Kart Wii, Totsugeki Famicom Wars vs, Paper Mario (n64 VC), SUPER MONKEY BALL 2 and BEACH SPIKERS are affected. ...
3.5-1734 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Implement andx, andi_rc, and andis_rc.
3.5-1733 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] IMM support for all integer instructions that call ComputeRC. Small FPS gains everywhere.
3.5-1732 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Fix ori again.
3.5-1731 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Remove "-0" from stable version numbers in a more foolproof manner for vs and cmake builds.
3.5-1730 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Remove some non-catastrophic IPC_HLE wiimote related PanicAlerts. We have logging for this. Fixed issue 6464.
3.5-1729 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες D3D11: Implement zcomploc for hardware supporting D3D 11.0.
3.5-1728 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix a merge fail that happened when I merged in Android. It is just a bit of duplicate code, no issues came from it.
3.5-1727 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Revert "Fix a memory leak in ExpressionParser.cpp"