3.5-1097 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Recommend Direct3D 11 or OpenGL instead of Direct3D 9.
3.5-1096 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Clean up blending code a bit.
3.5-1095 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες buildfix for my last commit on Mac OSX
3.5-1094 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Small Blending logic fix for opengl backend
3.5-1093 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Removed some redundant code introduced in the last commit.
3.5-1092 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Rounded the loop addresses to the nearest 16bit value in the loop comparison.
3.5-1091 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες OGL: enable buffersubdata in detection
3.5-1090 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Readded the tracking of the FIFO Writes.
3.5-1089 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix a slight leak in LogManager.
3.5-1088 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fixed issue 6119.
3.5-1087 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [DolphinWX] Remove a duplicate conditional in Frame.cpp
3.5-1086 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Revert "Don't open/close file for every file operation." as it was crashing PokePark in Windows builds.
3.5-1085 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Array overrun fixed in VertexShaderCache for the DX11 plugin.
3.5-1084 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fixed DSPTool build.
3.5-1083 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Windows build fix
3.5-1082 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Go back to assuming every HID device is a wiimote on Windows. Fixed issue 6117. Unfixed issue 6031.
3.5-1081 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες VideoSoftware: Improve fog range adjustment by using less magic and more comments.
3.5-1080 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες revert RasterFont for VideoSoftware
3.5-1079 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες ogl: fix virtual xfb
3.5-1078 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Windows build fix from web interface...