4.0-360 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες more warning fixes
4.0-359 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες atlbase not needed. Interim fix until I get png done.
4.0-358 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Windows requires memory to be included to use unique_ptr
4.0-357 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Remove our two instances of auto_ptr and replace it with unique_ptr. auto_ptr has been deprecated.
4.0-356 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Support texture and screenshot dumping using WIC, no XP support.
4.0-355 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Revert "D3D: Reintroduce depencency on D3DX11 because it's the most straightforward way to bring back some broken features."
4.0-354 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες warnings and code formatting
4.0-353 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Jit64: don't flush clean FPRs
4.0-352 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Jit64: don't unnecessarily load registers
4.0-351 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Jit64: use AVX instructions in some places
4.0-350 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες x64: support VEX opcode encoding
4.0-349 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Jit64: Fix and re-enable psq_l for W=1
4.0-348 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες x64: detect FMA support
4.0-347 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Jit64: micro-optimize ps_sel
4.0-346 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix Bluetooth warnings
4.0-345 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix format string warnings
4.0-344 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Disable Fastmem on JIT64IL. JIT64IL is completely incompatible with Fastmem and doesn't need it since it has its own way to speed up memory accesses. This fixes the JIT64IL core, which I totally didn'...
4.0-343 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Redo 'Fixes GCC 4.9 compilation. It now supplies its own _mm_shuffle_epi8 intrinsic.' This time with support for Windows.
4.0-342 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Disable wiimote source selection while netplay is running.
4.0-341 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [ARM] Don't leave my test code in the JIT core.