4.0-390 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Remove accidental fragment tag in GameListActivity (it was useless, since it's an empty string)
4.0-391 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Change software rasterizer screenshot code due to change in api just now.
4.0-390 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Api was too confusing for people.
4.0-389 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Woops, vim copy and paste issue with a double include.
4.0-388 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Like the previous commit (but for the GameListFragment), don't constantly create a new adapter when filling the game list.
4.0-387 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Simplify the FolderBrowserAdapter a little, as well as the Fill method within FolderBrowser.java. Previously the fill method would create an entire new adapter and assign it to the backing L...
4.0-386 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Simplify the AboutFragment view inflating. Considering the backing layout is a direct ListView, the original rootView can just be casted to a ListView, no need for an intermediate.
4.0-385 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Use the ViewHolder design pattern for the FolderBrowserAdapter. In directories with a lot of files, this should be noticeably smoother in terms of scrolling. Also fixed the case where the su...
4.0-384 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Change the name of the XML layout file gamelist_folderbrowser_list.xml to gamelist_folderbrowser_list_item.xml. More accurate name on what it is.
4.0-383 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Eliminate the need to hold a reference to the shown Fragment within GameListActivity. Now we only care about the numeric ID of the one being shown.
4.0-382 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Fix the handling of orientation changes for the Fragments related to the game list. Now screen orientation changes don't kick you back to the root view.
4.0-381 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Screenshot capability of Software rasterizer for feature completness.
4.0-380 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Add ability to take screenshots into the emulation menu.
4.0-379 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [OGL] Textures now save to PNG not TGA
4.0-378 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Add screenshot nativelibrary function.
4.0-377 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Disable the workaround for Qualcomm devices with driver >= 53 for the rotated framebuffer since it is fixed now.
4.0-376 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Broken UBOs has been fixed in Adreno driver v53, so update the comment in DriverDetails.h. Also enable dynamic UBO array member access with that version since there is a high chance of it be...
4.0-375 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Simplify the AboutFragmentAdapter a little bit.
4.0-374 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Externalize the device compatibility warning strings.
4.0-373 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Indicate whether or not the device supports NEON within the About fragment.