5.0-12722 πριν από 5 μήνες Externals: Update MoltenVK to v1.1 (PR #9126 from stenzek)
5.0-12720 πριν από 5 μήνες Vulkan: Use VK_LAYER_KHRONOS_validation for validation (PR #9125 from stenzek)
5.0-12718 πριν από 5 μήνες Socket: Set SO_NOSIGPIPE on macOS (PR #9123 from sepalani)
5.0-12716 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (PR #9116 from jordan-woyak)
5.0-12714 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-12713 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Fix controller defaults being empty on fresh run (PR #9120 from JosJuice)
5.0-12711 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα WiimoteEmu: Increase camera FOV to match that of a real Wii remote. (PR #9106 from jordan-woyak)
5.0-12705 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Android: seekbar.setMin requires API level 26 (PR #9112 from Ebola16)
5.0-12703 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Unbreak default keyboard mappings. (PR #9115 from jordan-woyak)
5.0-12701 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Fix convertCompressionLevelZstdValues (PR #9114 from JosJuice)
5.0-12699 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα FramebufferManager: Fix EFB readbacks with MSAA on (PR #9109 from stenzek)
5.0-12697 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα InputCommon: Add hotkey support to input expressions. (PR #8428 from jordan-woyak)
5.0-12685 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Properly fix News Channel loading screen (PR #9108 from Ebola16)
5.0-12683 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Use 1-based disc numbering in InfoWidget (PR #9107 from JosJuice)
5.0-12681 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Add disc image conversion (PR #8902 from JosJuice)
5.0-12670 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Add Wii SYSCONF settings to GUI (PR #9088 from JosJuice)
5.0-12665 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες ControllerInterface: Combine evdev devices with the same physical location in addition to unique ID (PR #8840 from Techjar)
5.0-12663 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Core/BTEmu: Change a member variable to a local variable. (PR #9097 from jordan-woyak)
5.0-12660 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-12659 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Add support for built-in input profiles (PR #9070 from Techjar)