3.5-1056 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες GLSL: fix msaa egdes
3.5-1055 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Properly set the DMAState flag while ARAM DMA transfers are underway.
3.5-1054 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Short,sweet and fixes issue 5725
3.5-1053 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Disable Vsync while holding tab to disable the frame limit, and allow toggling vsync while emulation is running in OGL.
3.5-1052 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Hide cursor in fullscreen mode on OSX fixes issue 3956
3.5-1051 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Clean up CInterfaceAGL, make sure the screen gets cleared on stop, and remove the FPS update that messes up GUI builds since GUIless doesn't build anyways.
3.5-1050 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix a typo in ArmEmitter noticed by LionCash.
3.5-1049 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Set GLES Tex2D function to texture2D, texture is only available in GLES3. Fix some tabs in the config file.
3.5-1048 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Reenable mulli and negx, seems to work fine.
3.5-1047 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Git pull
3.5-1035 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix full screen on OSX, well as fixed as its ever been. Apperently in render to main it always shown the FPS on the bottom in full screen.
3.5-1045 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Finish up VFP cleanup. A few more instructions are left for VFP, and a bunch of NEON ones if it will ever be used.
3.5-1044 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες GLSL: also define pinned_memory in renderer.cpp
3.5-1043 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Remove an obsolete documentation file
3.5-1042 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Revert "Disable Vsync while holding tab to disable the frame limit."
3.5-1041 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Disable Vsync while holding tab to disable the frame limit.
3.5-1040 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες GLSL: store and use exact ubo sizes
3.5-1039 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix converting the charset of an empty string. Thanks to MrData on the forums for reporting this issue.
3.5-1038 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες remove some ogl error
3.5-1037 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες fix software backend