3.5-1177 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Someone take my commit rights away.
3.5-1176 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Hastily committing untested code without making sure i didn't miss anything first? I would never!
3.5-1175 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Round IR scale down to whole number if using 1.5x/2.5x IR, if game ini specifies -1 for EFBScale.
3.5-1174 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες fix msaa detection
3.5-1173 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες ogl: remove "Missing Extension" from osd
3.5-1172 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix for the hang after close caused by my previews perf queries commit. Sorry for that. fix issue 6205
3.5-1171 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες OGL: use GLEW_ARB_debug_output in debug builds
3.5-1170 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Remove an unused variable in VideoConfig.cpp and SWVideoConfig.cpp
3.5-1169 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Forced the exception check when the ARAM DMA transfer is between 32 and 320 blocks in size. Fixes Lost Kingdoms II.
3.5-1168 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Add native fullscreen support for OS X.
3.5-1167 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Revert "D3D11: Fix glitched polygon edges when MSAA is enabled."
3.5-1166 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες ups missing file for my last commit sorry
3.5-1165 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Adds support for PE performance metrics in the D3D9 backend
3.5-1164 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix 32bit Linux. GCC's lrotl/lrotr instrinsic functions are 32bit when building for 32bit, we require 64bit at all times, so keep using our own instead.
3.5-1163 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες D3D11: Fix glitched polygon edges when MSAA is enabled.
3.5-1161 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix GCC 4.8 compiling. GCC 4.8 now defines _rotl/_rotr/_lrotl/_lrotr.
3.5-1160 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Make the GUI show a translated "No audio output" sound backend string.
3.5-1159 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix ARM building.
3.5-1158 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Pull updated translations from Transifex.
3.5-1157 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix some more strings for translation, and update the catalog.