3.5-1321 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας ogl: report shader compilation issues in the same way as other backends
3.5-1320 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Forced an exception check on short ARAM DMA transfers.
3.5-1319 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Immediately process ARAM DMA transfers if they are 1 block in length. Fixes the teleportation in Beyond Good and Evil.
3.5-1318 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας GCMemcard: Initialize the current/previous DIR BAT pointers when creating a new memory card fixes issue 6288
3.5-1317 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Clear the texture cache when a new dol is loaded via ES_LAUNCH. Fixes the black screen in The House of the Dead 2. Abbreviated some of the information in the window titlebar.
3.5-1316 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Dammit Ctrl-Z. Restore a wxSpinCtrl parameter that accidentally got removed in the last commit.
3.5-1315 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Display the initial number of frames that are to be recorded in the Fifo Player.
3.5-1314 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Fix a bug where FIFO recording could not work.
3.5-1313 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Apply color mask when alpha test parameters change. Required to make the changes in revision be706a397720 work properly.
3.5-1311 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Merge remote-tracking branch 'John-Peterson/state'
3.5-1309 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Don't exit when bluetooth support is not available on Windows.
3.5-1307 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'fix-linux-win-resize'
3.5-1303 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Apparently we can't trust m_strVideoBackend on osx.
3.5-1302 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Show video backend and audio engine in title bar.
3.5-1301 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Back to broken ES_launch but 4 wiimotes working.
3.5-1300 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Update before enqueue.
3.5-1299 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας request_queue may not have anything in it on return from ExecuteCommand i.e. when calling ES_Launch and everything is reset.
3.5-1298 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Removed the old Accurate VBeam emulation setting from the game ini's.
3.5-1297 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας glew1.8 debug build fix
3.5-1296 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Change Android project name to dolphin emulator