3.5-2294 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] 1 instruction optimization for psq_l
3.5-2293 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix the glew check. GLES3 can be used on non-Android platforms.
3.5-2292 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Use NEON for loading the values from psq_l, gives a minimal performance increase. This change also begins a new NEONXEmitter for having cleaner support for NEON.
3.5-2291 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Update Gameini ratings from the Wiki
3.5-2290 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Show the full text for save and load states if there's room on the screen. If not, let it overflow into a context menu.
3.5-2289 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Make the MotionAlertDialog private. This isn't needed to be protected anymore. The only reason it was protected was for when the input settings were coupled as all hell to the GameListActivi...
3.5-2288 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Move the creation of the GLInterface (and hence the video backend window) from VideoPrepare to Initialize in the software plugin (as in the GL plugin). This fixes issue 6564. It also makes the emula...
3.5-2287 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'update-cmake-glew-test' Fixes issue 6548
3.5-2284 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Implement psq_l for 2x float loads. Couldn't find a game using quantized loads. Huge speed boost to Ikaruga and THP movies with this one.
3.5-2283 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Clean up some host side register allocations I missed.
3.5-2282 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'translate-about'
3.5-2280 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Fix the input binding string.
3.5-2279 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Move some code from NetPlayClient.h to NetPlayProto.h, and only include that outside of NetPlay.
3.5-2278 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Disable gui controls for gc controllers and memory cards during netplay and movies.
3.5-2277 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix reply after shutdown error. Fixes Issue 6577
3.5-2276 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Make fnabsx and ps_nabs quicker. Sleep deprivation got the better of me.
3.5-2275 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Clean up FPR cache. Rapid fire floating point instruction implementations. Adds 13 new instructions.
3.5-2274 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Make JITDISABLE not defeat grep.
3.5-2273 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Allow input display to work with netplay even when not recording.
3.5-2272 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Re-added the HLE code that creates the cdb.vff file on first launch of the Wii sysmenu.