3.5-1646 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Add "Q" / "E" as freelook keybindings
3.5-1644 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Drag and drop.
3.5-1643 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες VertexShaderManager: Make ProjectionHack private
3.5-1642 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες wx: Prevent warnings when compiling with recent versions of g++
3.5-1641 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'possibly-useful-netplay-changes'
3.5-1635 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες There. Fix all the issues where we are using integers when we should be using floats in the texture conversion shaders.
3.5-1634 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Continuation of the previous commit. I missed a integer.
3.5-1633 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Fix a issue in the texture conversion shaders that was multiplying an integer with a float.
3.5-1632 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες X11: Don't do a round-trip to the server to figure out our size on configure
3.5-1631 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες X11: Don't use a client event as a wrapper for XMoveResizeWindow
3.5-1630 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Actually link to XI2
3.5-1629 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Fix up last commit
3.5-1628 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Use pkg-config to check for XInput2
3.5-1627 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Clean up all the GetName methods for XInput2 controls.
3.5-1626 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Add X11 XInput2 input plugin, including MPX and with support for axis controls. Based on the original XLib plugin, and thus shares some of its warts.
3.5-1625 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες [Android] Tiny cleanup regarding method indentation in GameListAdapter.
3.5-1624 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες [ARM] Reenable FMRX, it seems to work fine.
3.5-1623 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες [ARM] Implement LFD. Reorder VFP register allocation a bit.
3.5-1622 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Add Read_F32 and Read_F64 helper functions to MemmapFunctions.
3.5-1621 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες [ARM] Implement xorx