3.5-2360 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] lfsu implementation.
3.5-2359 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fixes srawix implementation.
3.5-2358 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Make sure the default config file has fastmem disabled.
3.5-2357 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες NetPlayServer: Drop all the pads for a client when she disconnects
3.5-2356 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'geckoos-fix'
3.5-2347 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Explicitly set the defaults for the CPU settings.
3.5-2346 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] JP strings for the Fastmem option.
3.5-2345 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Add a fastmem option to the cpu options, default disabled.
3.5-2344 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Disable loadstorepaired instructions when fastmem is disabled.
3.5-2343 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Improve the ArraySize function a bit now that c++11 isn't forbidden there. Error messages should be friendlier now.
3.5-2342 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Make Bochs_disasm not depend on Common.
3.5-2340 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Removes extraneous fpr.Flush
3.5-2339 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fixes ps_madd implementation.
3.5-2338 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fixes the ps_merge00 and ps_merge10 implementations. They both had the potential to overwrite the source registers in the moves.
3.5-2337 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fixes orcx implementation.
3.5-2336 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Disables loadstores with update because they are broken.
3.5-2335 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] lfsx implementation.
3.5-2334 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Disable lmw when fastmem is disabled.
3.5-2333 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix building with polarssl from the externals.
3.5-2332 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Use the POLARSSL_LIBRARY variable to set the link library. This fixes a possible linkage issue when multiple versions of the library are around.