3.5-1676 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες [Android] Another check for OpenGL ES 3.
3.5-1675 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Good Job Windows. Fixes compiling...
3.5-1674 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Didn't mean to disable hacked buffer.
3.5-1673 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Enable the shader cache on GLES3 now that the shaders compile fine on Mali and Adreno.
3.5-1672 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Remove the broken buffers bug on Mali hardware since it isn't needed anymore using the glBufferData route in the StreamBuffer class.
3.5-1671 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Add the new glBufferData stream buffer type to the streambuffer class which is hugely more efficient on Mali drivers.
3.5-1670 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Fix Android Build.
3.5-1669 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Change from using glDrawElements/glDrawElementsBaseVertex to glDrawRangeElements/glDrawRangeElementsBaseVertex. On Mali, this reduces a internal function usage from 8% to off the charts.
3.5-1668 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Clear patches on shutdown.
3.5-1667 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Revert "[Android] Use equals to compare GL version string instead of contains. This should really be some sort of sscanf check so we can check if version > 3.0 but we'll worry about that when OpenGL E...
3.5-1666 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες [Android] Use equals to compare GL version string instead of contains. This should really be some sort of sscanf check so we can check if version > 3.0 but we'll worry about that when OpenGL ES 4.0 is...
3.5-1665 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Fix an issue where TextureConverter.cpp was creating a renderbuffer with the wrong format. Also a few minor shader issues where they were using integers in place of floats.
3.5-1664 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Fix Mali-T604 shader compilation
3.5-1663 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Add in the Mali driver bug so we can call glFlush every flush. It seemingly is quicker calling flush every time instead of every n times.
3.5-1662 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'multi-tas-input'
3.5-1658 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Forgot this from the last commit.
3.5-1656 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες FrameTools: Use the correct window handle for resizing the window
3.5-1655 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες fix a small uid awsome bug
3.5-1654 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες OGL/SamplerCache: Treat lod_bias as a signed integer.
3.5-1653 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες implement emulate efb format changes on ogl backend