3.5-2422 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix indentation in function PSO_MakeSaveGameValid() in GCMemcard.cpp.
3.5-2421 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Revert "ogl: change the default buffer upload on osx+nvidia"
3.5-2420 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fix the FPR cache to not have to dump registers after every instruction. Add mullwox instruction.
3.5-2419 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fix VSQRT/VCMP/VCMPE/VCMPE0/VCMP0 emitters when using the high 16 double registers.
3.5-2418 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Add WBFS to the file extensions supported by Dolphin on OSX
3.5-2417 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Add * to the characters leading a verbatim line (used in Gecko codes comments)
3.5-2416 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Really fix reading projection hacks from game inis.
3.5-2415 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix reading projection hack from game inis in ISOProperties.
3.5-2414 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Set L/R buttons in tas input, instead of just the analog triggers.
3.5-2413 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] crand/crandc/creqv/crnand/crnor/cror/crorc/crxor/mcrf/mfcr/mtcrf/mtsr/mcrxr/mfsr implementations.
3.5-2412 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Renables load instructions with update.
3.5-2411 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Slightly change the layout of the AboutFragment. Looks more like an actual list view now.
3.5-2410 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Make the AboutFragment extend the ListFragment, since this is basically what this fragment acts as. Much more descriptive than simply extending Fragment.
3.5-2409 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix two wrong opcodes in the x64Emitter. PEXTRW and PINSRW were actually writing PCMPGTB opcodes. Thanks for the help Sintendo.
3.5-2408 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Gameini database update. Fixes issue 6531. Fixes issue 6532.
3.5-2407 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Flush the fpr cache between every instruction. Do this until I figure out what is destroying the FPR register states.
3.5-2406 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [GLES3] Enable support for primitive restart.
3.5-2405 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Add dcbt/dcbtst/dcba noops.
3.5-2404 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες VideoCommon: fix ogl lighting bug which happens because of NaN emulation
3.5-2403 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [ARM] ps_sel implementation.