3.5-1528 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Fix last commit, and set the position on mouse down instead of mouse up.
3.5-1527 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Allow dragging the analog sticks with the tas input.
3.5-1526 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'JP-wiimote-savestate-fixes'
3.5-1522 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Core: Fix a typo in the binding of IR Up
3.5-1521 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'expression-parser-fixes'
3.5-1518 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες InputConfigDiag: Use "..." for complicated expressions
3.5-1517 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες InputConfigDiag: Give the input text field a monospace font
3.5-1516 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες InputConfigDiag: Update for the new expression language
3.5-1515 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες ExpressionParser: Support bare words for simple control names
3.5-1514 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες ExpressionParser: Add support for the add operator
3.5-1513 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες InputCommon: Add a new ExpressionParser to replace the old hack language
3.5-1512 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες InputCommon: Split Device stuff out
3.5-1511 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες [Android] Open drawer if there isn't anything in the game list, instead of on first run.
3.5-1510 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Warning fix.
3.5-1509 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Revert "fix warning: format '%x' expects argument of type 'unsigned int*', but argument 3 has type 'u8* {aka unsigned char*}'"
3.5-1508 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες [Android] Add default Android config file
3.5-1507 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες [Android] On first run, open up the navigation drawer so people realize that there is a drawer.
3.5-1506 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες [Android] Fix drawing on screen control setting being derpy at times.
3.5-1505 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες [Android] 0.6 Release
3.5-1504 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες small index generator optimiztions