3.5-1382 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Drop minimum Android version support to 2.3 since there is a /bunch/ of people asking for it.
3.5-1381 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Disable OpenGL in the settings menu since it doesn't work yet. Change some theme settings so the back button shows up on screen where needed.
3.5-1380 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Qualcomm drivers require that the EGL context is created on the same thread that the OpenGL commands are run on. Crappy driver limitation since eglMakeCurrent should work to let it be on a d...
3.5-1379 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Make auto fullscreen resolution the default.
3.5-1378 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες fix auto fullscreen resolution on linux
3.5-1377 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Add auto fullscreen resolution option. Not tested on Linux, let me know if it doesn't work (it probably does).
3.5-1376 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Save settings to file when booting a game.
3.5-1375 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες add new statistics for gpu buffer streaming
3.5-1374 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες also hide hacked buffer option on d3d
3.5-1373 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες disable hacked buffer option for d3d
3.5-1372 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Adding MMU state values to state
3.5-1371 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Use working directory for executions. Fixes issue 6318
3.5-1370 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Edge case where balance board returns corrupt extension type...
3.5-1369 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Make it less stupid to add a folder to the search list. Now just hit the menu button and select 'Add current folder'
3.5-1368 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Adding unit test project to VS solution
3.5-1367 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Buildfix for dsptool.
3.5-1366 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Merge remote-tracking branch 'john-peterson/state4'
3.5-1364 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Set graphics settings while playing a movie in UpdateActiveConfig(), so settings can't be changed for a frame.
3.5-1363 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'wii_bb' Adds Balance Board support.
3.5-1351 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Redo the Settings menu, Can now change the CPU Core, dual core setting, and video backend in the settings"