5.0-12803 πριν από 6 μήνες Android: Improve WRITE_EXTERNAL_STORAGE denial (PR #9061 from Ebola16)
5.0-12801 πριν από 6 μήνες InputCommon: Dynamic Input Textures (PR #8318 from iwubcode)
5.0-12797 πριν από 6 μήνες Add INI note for Wii Fit and Wii Fit Plus (PR #9094 from Pokechu22)
5.0-12795 πριν από 6 μήνες ControllerEmu: Improve and simplify UpdateCalibrationData. (PR #9096 from jordan-woyak)
5.0-12793 πριν από 6 μήνες DolphinQt: Handle non-ASCII characters in Windows cmd arguments (PR #9104 from JosJuice)
5.0-12790 πριν από 6 μήνες VolumeVerifier: Make "no valid data in partition" hide some other errors (PR #9136 from JosJuice)
5.0-12788 πριν από 6 μήνες Config: Expose "DisableScreenSaver" in the UI and default it to true. (PR #8613 from jordan-woyak)
5.0-12784 πριν από 6 μήνες Fix predefined Qt strings not getting translated (PR #9159 from JosJuice)
5.0-12781 πριν από 6 μήνες Android: ConfirmRunnable to RunRunnable with optional confirmation (PR #9154 from Ebola16)
5.0-12779 πριν από 6 μήνες VertexShaderGen: Fix unescaped { in D3D shader. (PR #9161 from AdmiralCurtiss)
5.0-12777 πριν από 6 μήνες DiscIO: Make use of fmt where applicable (PR #9150 from JosJuice)
5.0-12773 πριν από 6 μήνες IP/Top: Add SO_LINGER optname (PR #9099 from sepalani)
5.0-12771 πριν από 6 μήνες IP/Top: Log IOCTL_SO_GETHOSTID properly (PR #9100 from sepalani)
5.0-12769 πριν από 6 μήνες DolphinQt/Debugger: Fix DBAT and IBAT registers in RegisterWidget (PR #9121 from Sammi-Husky)
5.0-12767 πριν από 6 μήνες Jit64: Optimize fsel a bit more (PR #9127 from Sintendo)
5.0-12764 πριν από 6 μήνες LightingShaderGen/VertexShaderGen: Migrate over to fmt (PR #8981 from lioncash)
5.0-12761 πριν από 6 μήνες DolphinQt: Enable RTL layout (PR #8006 from JosJuice)
5.0-12757 πριν από 6 μήνες Qt/QtUtils: Fix accidental recursion in ParallelProgressDialog (PR #9158 from leoetlino)
5.0-12755 πριν από 6 μήνες Android: Fix setting read during play with local game layer active (PR #9148 from JosJuice)
5.0-12753 πριν από 6 μήνες DolphinQt: Reset TAS input slider to default on right-click (PR #9155 from JosJuice)