3.0-904 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Apply same force to float fix as has already been done for DX11.
3.0-903 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fixed stupid bool to int conversion warnings.
3.0-902 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Warning free SOIL lib.
3.0-901 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Remove warning about ambigious if/else.
3.0-900 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Implement select audio backend CLI option.
3.0-899 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Added Tools/buildbot-try.sh. See http://code.google.com/p/dolphin-emu/wiki/BuildbotTry for documentation about that feature.
3.0-898 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fix a memory leak based on Lioncash's patches.
3.0-897 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Add support for recording bongos.
3.0-896 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'rehash-msw-cursor-hide'
3.0-887 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες Add a useful comment to DSP.cpp
3.0-886 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες TextureCacheBase: Delete textures completely instead of just invalidating them in ClearRenderTargets. That's what would've been done in the next TCB::Load() call, anyway. Fixes issue 5742.
3.0-885 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες Save secondary list sorting.
3.0-884 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες revert changes to banner background color
3.0-883 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες Revert "Use the global ::wxSetCursor instead of the local one from our panel object. Should close 3956."
3.0-882 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες Use the global ::wxSetCursor instead of the local one from our panel object. Should close 3956.
3.0-881 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες (CoreAudio) Retain volume value until initialization. Makes volume slider work when game isn't running. Fixes issue 5383.
3.0-880 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες If the HOME environment variable isn't set, fall back on to PWD. Closes 5584.
3.0-879 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες Adds the Wii Korean settings file. It was handled in the wii-network branch in rev c42a6f156e2c. Master handles the settings files differently. Until wii-network merges in to master, this closes issue...
3.0-878 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες Fix OSX build once again. Apparently OSX needs to get with the times.
3.0-877 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Drop some useless and potentially buggy code.