3.5-113 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες In memory of calc84.
3.5-112 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες always calls glBindBuffer(0) after disabling vao
3.5-111 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Mismatched new/delete.
3.5-110 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Toggle wiimote status based on the actual status, instead of some dumb checkbox that is almost never even right.
3.5-109 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες revert RasterFont optimization
3.5-108 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fix (dis)connecting wiimotes via hotkey.
3.5-107 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Clean up some messy code issues that have been annoying me.
3.5-106 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Don't show multiple exit confirmation dialogues.
3.5-105 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fix this annoying warning in ChunkFile.h
3.5-104 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Always use the right user dir on windows.
3.5-103 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες fix byte order in osd rasterfont
3.5-102 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Merge Fail: Make sure we are using the interface file to get backbuffer dimensions. GL helper function was duplicated.
3.5-80 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες When using the "Keep window on top option" make sure that the effect of that option ends when emulation ends when using render to main.
3.5-79 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Define NvOptimusEnablement to tell the Nvidia driver we need high performance
3.5-78 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'new-ax-hle'
3.5-33 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'immediate-removal'
3.5-3 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Don't show compress iso option for wbfs and ciso files.
3.5-2 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Truly unstable.
3.5-1 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες ... and back to unstable again
3.5-0 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Dolphin 3.5 release.