3.5-598 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Make sure to mask out the FPU rounding mode correctly. Good spot from LionCash.
3.5-597 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες fix debug build
3.5-596 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Clean up PPCSTATE_OFF
3.5-595 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες fix vertexloader without jit
3.5-594 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'vertex-loader-cleanup'
3.5-564 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Add ARM Jit to GUI when built on ARM
3.5-563 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Make the (V)LDR/(V)STR instructions support negative offsets. This fixes a bug where Arm Jit couldn't load the top 33 FPRs. Also makes it so the core can access all GPRs, FPRs, and SPRs in ppcState. T...
3.5-562 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες OK, seriously, buildfix. I shouldn't even have commit access!
3.5-561 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Buildfix for real.
3.5-560 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Buildfix!
3.5-559 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Use standard binary multiple unit symbols for game size display. Use integer math for the calculation as we cannot rely on floats for something as important as game size display!
3.5-558 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Disable SSE2 check in the GUI when building ARM.
3.5-557 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fixed issue 5270. Don't ask me how, I just clean up code and then it works! I think it was int overflow.
3.5-556 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fix compiling Dolphin on devices that provide crazy GLES drivers
3.5-555 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'hle-fs-cleanup'
3.5-548 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Don't null-terminate some random std::string.
3.5-547 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'windows-unicode'
3.5-518 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Windows: Open wiimotes with the FILE_SHARE_WRITE flag like before.
3.5-517 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fix accidental change from libpulse-simple to libpulse
3.5-516 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fix ARM build.