3.5-653 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Prevent the render window from spawning off screen.
3.5-652 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Really clean up all the emitter loadstores on ARM. If a ARM device supports VFPv4, then it supports IDIVA, so handle that in CPUDetect.
3.5-651 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Add a new WriteNewStoreOp emitter function for beginning of rewrite of the Arm Emitter LoadStores. Will finish when I have the hardware in front of me to test on.
3.5-650 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fix dup Option and move one to the top where it belongs in the CMake file.
3.5-649 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Used the scheduler to generate the interrupt for IPC. Fixes the ES_LAUNCH games.
3.5-648 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες All the cool kids hard code string lengths.
3.5-647 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Allow playing movies from command line. Also remove some unneeded code.
3.5-646 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Update gameini database according to changes after the FIFO - BP Merge. Remove Fastdiskspeed from various games that no longer need it. Enable dual core and gpu thread synch option for F-Zero GX and R...
3.5-645 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες decrease d3d vertex buffer size
3.5-644 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'FIFO-BP'
3.5-608 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fix JIT from rebasing on PPSSPP ArmEmitter.
3.5-607 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Rebase ArmEmitter on PPSSPP's base. The loadstores are making my heart cry at this point.
3.5-606 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Update pot file for recent string changes in the code.
3.5-605 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Update translations from transifex. Also add the transifix client configuration directory to gitignore.
3.5-604 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Dolphin needs to be restarted before playing back a wiimote movie, so let's suggest that instead of giving an unhelpful error message.
3.5-603 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fix a typo.
3.5-602 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Wow, I'm dumb. Fix mismatched set/get.
3.5-601 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fix a potential issue when someone has a CPU core that isn't available on that host set in the INI file, it would just fail out. Now it defaults to interpreter.
3.5-600 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Add a comment about Qualcomm in load stores.
3.5-599 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fix a potential memory leak in function DecompressBlobToFile in CompressedBlob.cpp