3.5-419 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Fix OSX!
3.5-418 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Hopefully kill a stupid warning on Windows.
3.5-417 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Fix my DX11 texture-related failure.. Fixes issue 6026. (probably)
3.5-416 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Revert "Don't load level 0 twice for 1-level textures in DX11." and fix it properly. All backend TextureCaches now load level 0 in CreateTexture.
3.5-415 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Don't load level 0 twice for 1-level textures in DX11.
3.5-414 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fixed a buffer overflow in the OpenAL buffer.
3.5-413 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες TextureCache: Fix D3D backends crashing when a game uses multiple 1x1-sized LODs.
3.5-412 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες WII_IPC_HLE_Device_FileIO: don't rebuild the filename on every operation.
3.5-411 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Some cleanup of CWII_IPC_HLE_Device_FileIO: The real file was never kept open for longer than a single operation so there was no point in dealing with it in DoState. Saving the real path in the savest...
3.5-410 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Removing destination on rename when source isn't present doesn't make sense. IOCTL_RENAME_FILE still might not be totally correct.
3.5-409 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Change some CNANDContentLoader logic to what was probably intended. Kills some warn logs when opening Dolphin.
3.5-408 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Let's not CreateDir an empty string every time CreateFullPath is used, logging an error every time.
3.5-407 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix a memleak. Probably/maybe improve USBGecko performance.
3.5-406 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Remove the core count from the cpu info OSD message. It was often wrong and not rather important.
3.5-405 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Use omp_get_num_procs to set the number of OpenMP threads rather than our core count detection.
3.5-404 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Bulk send TCP data to the client with the emulated USB Gecko.
3.5-403 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Added the ability to reverse the direction of the force feedback by allowing negative range values.
3.5-402 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Changes/cleanup to TextureCache::Load and other mipmap related code. The significant change is what is now line 520 of TextureCacheBase.cpp: ((std::max(mipWidth, bsw) * std::max(mipHeight, bsh) * bsde...
3.5-401 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Reduce some DI command delays. Fix DKCR hanging with DSP HLE. My other games continue to work.
3.5-400 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Video_Software: Fix ZComploc option breaking stuff.