3.5-1048 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Reenable mulli and negx, seems to work fine.
3.5-1047 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Git pull
3.5-1035 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix full screen on OSX, well as fixed as its ever been. Apperently in render to main it always shown the FPS on the bottom in full screen.
3.5-1045 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Finish up VFP cleanup. A few more instructions are left for VFP, and a bunch of NEON ones if it will ever be used.
3.5-1044 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες GLSL: also define pinned_memory in renderer.cpp
3.5-1043 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Remove an obsolete documentation file
3.5-1042 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Revert "Disable Vsync while holding tab to disable the frame limit."
3.5-1041 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Disable Vsync while holding tab to disable the frame limit.
3.5-1040 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες GLSL: store and use exact ubo sizes
3.5-1039 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix converting the charset of an empty string. Thanks to MrData on the forums for reporting this issue.
3.5-1038 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες remove some ogl error
3.5-1037 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες fix software backend
3.5-1036 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες GLSL: don't apply unsupported msaa settings
3.5-1035 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες disable pinned memory for fglrx
3.5-1034 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Windows - Don't disconnect real wiimotes on Dolphin close. (back to the old behavior) Fixed issue 6103.
3.5-1033 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Fix some warnings.
3.5-1032 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες GLSL: fix transparency issues on dual source blend. fix issue 6104
3.5-1031 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Ship by default a free DSP ROM that can handle most games with LLE
3.5-1030 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες GLSL: explicitly check for gl errors for pinned memory
3.5-1029 πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες Check for HID wiimote name on Windows instead of assuming everything is a wiimote.