3.5-183 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'linux-wiimote-crash-fix'
3.5-178 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Very tiny cleanup of ChunkFile.h.
3.5-177 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Automatically set focus on game list window.
3.5-176 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Game ini updates for de Blob.
3.5-175 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Retain scroll position after refreshing game list.
3.5-174 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Disable the OpenAL and Pulseaudio audio backends
3.5-173 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες FifoPlayer: Support recording texture preloads
3.5-172 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες VideoCommon: Implement proper RGBA8 texture loading from tmem.
3.5-171 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Video_Software: Implement proper RGBA8 texture loading from tmem.
3.5-170 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fixed the random static audio that would sometimes occur in DSP HLE and DSP LLE.
3.5-169 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Change theme selection to wxChoice.
3.5-168 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'controller-profiles'
3.5-163 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Resize the KDE theme's "Open" icon from 24x24px to 22x22px to match the rest of the icons.
3.5-162 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Don't hardcode left-shift to disabe keyboard input on linux. Left-shift can be used for gamepad input now. Fixes issue 4968.
3.5-161 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Display error messages when failing to compress/decompress games. Fixes issue 4681.
3.5-160 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Actually export 0-sized files. Fixes issue 5177.
3.5-159 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix an issue where an iterator would become invalidated in TextureCache::ClearRenderTargets()
3.5-158 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix a currently unused unique_lock function. Thanks to Lioncash.
3.5-157 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix incorrect iterator usage in BreakPoints::Clear
3.5-156 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'master' of https://code.google.com/p/dolphin-emu