3.0-917 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'osx-savegame-fix'
3.0-913 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Revert "support retina display"
3.0-912 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix some random warnings.
3.0-911 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Changed to non conflicting overload.
3.0-910 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Function definition was not updated.
3.0-909 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Uninitialized usage.. or so it thought.
3.0-908 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Unused variable.
3.0-907 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Someone changed this to a u32... it's definitely a s32 :)
3.0-906 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες support retina display
3.0-905 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fixes swprintf_s issues hopefully. Also fixed an include not using correct caps.
3.0-904 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Apply same force to float fix as has already been done for DX11.
3.0-903 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fixed stupid bool to int conversion warnings.
3.0-902 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Warning free SOIL lib.
3.0-901 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Remove warning about ambigious if/else.
3.0-900 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Implement select audio backend CLI option.
3.0-899 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Added Tools/buildbot-try.sh. See http://code.google.com/p/dolphin-emu/wiki/BuildbotTry for documentation about that feature.
3.0-898 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Fix a memory leak based on Lioncash's patches.
3.0-897 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Add support for recording bongos.
3.0-896 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'rehash-msw-cursor-hide'
3.0-887 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Add a useful comment to DSP.cpp