4.0-338 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fixed a bug that incorrectly recognized as 'GameCube'. when you open the Korean Wii Disc, which is re-encrypted with a common-key(g_MasterKey).
4.0-337 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] More NEON emitters.
4.0-336 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Changed thread barrier and event to use a lamba wait predicate instead of a functor.
4.0-335 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] More NEON emitters.
4.0-334 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες D3D: Use D3DX11 for taking screenshots.
4.0-333 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Revert "Be less dumb." Revert "Actually, filename really does need to be a parameter because of some random debug thing." Revert "fix non-HAVE_WX case" Revert "Handle screenshot saving in RenderBase. ...
4.0-332 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες D3D: Use D3DX for texture dumping.
4.0-331 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες D3D: Reintroduce depencency on D3DX11 because it's the most straightforward way to bring back some broken features.
4.0-330 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Revert "VideoCommon: create native texture pool"
4.0-329 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Re-plumb window handle to the dsound backend.
4.0-328 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες VideoCommon: fix custom textures
4.0-327 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix the filter for some files in the Core VS project related to the JitIL. They were in the root of the project. They should actually be in their own filter named JitILCommon.
4.0-326 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Use an unordered_set to track FIFO write adresses
4.0-325 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Handle BP mask register better to avoid useless BP writes (causing flushes)
4.0-324 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Jit64: implement ps_res
4.0-323 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Jit64: simplify ps_sel
4.0-322 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Jit64: fix typo in ps_sel and re-enable it
4.0-321 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες jit64: remove dead code
4.0-320 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Jit64: extract frsqrtex as method
4.0-319 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [JitIL] No more terrible usage of vectors. This is possible because of C++11.