5.0-11856 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Set Insert SD Card default setting to true (PR #8746 from Ebola16)
5.0-11854 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Skip duplicate frames when using frame advance (PR #8730 from JosJuice)
5.0-11851 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Adjust s_DIMAR/s_DILENGTH behavior (fixes Baten Kaitos music) (PR #8733 from JosJuice)
5.0-11849 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Add Insert SD Card and update the description (PR #8708 from Ebola16)
5.0-11847 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Set Insert SD Card default value to true (PR #8711 from Ebola16)
5.0-11845 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Delete properties dialog on close (PR #8716 from Pokechu22)
5.0-11843 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Added checkbox to filter out NetPlay sessions that are already in-game. (PR #8741 from cristian64)
5.0-11841 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες VideoCommon: Tweak widescreen heuristic. (PR #8584 from jordan-woyak)
5.0-11838 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες IOS/USBHost: Skip starting threads when determinism is enabled (PR #8742 from Techjar)
5.0-11836 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες Fix bug 11920 (PR #8736 from Pokechu22)
5.0-11834 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες Remove outdated comment from Movie::FrameUpdate (PR #8734 from JosJuice)
5.0-11832 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Fix the panic alert deadlock (a.k.a. "Question" issue) (PR #8715 from JosJuice)
5.0-11830 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες Vulkan: Switch from vkCreateMacOSSurfaceMVK() to vkCreateMetalSurfaceEXT() and Update MoltenVK (PR #8728 from stenzek)
5.0-11827 πριν από 8 μήνες Android: Fix ATV on API 28+ (PR #8720 from webgeek1234)
5.0-11825 πριν από 8 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-11824 πριν από 8 μήνες Android: Add Paths to UI (PR #7920 from Ebola16)
5.0-11819 πριν από 8 μήνες, 1 εβδομάδα Cleanup warnings of -Wunused-lambda-capture (PR #8698 from howard0su)
5.0-11817 πριν από 8 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11816 πριν από 8 μήνες, 1 εβδομάδα Wiimote: Cleanup warnings of -Wmissing-variable-declarations (PR #8701 from howard0su)
5.0-11813 πριν από 8 μήνες, 1 εβδομάδα Boot: Do a better job of preserving certain parts of settings.txt (PR #8673 from JosJuice)