4.0-652 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'udpnet' into old-dc-netplay
4.0-652 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'udpnet' into old-dc-netplay
4.0-648 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'udpnet' into old-dc-netplay (this is getting old)
4.0-646 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'udpnet' into old-dc-netplay
4.0-601 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'udpnet' into old-dc-netplay (i really need to rewrite this properly)
4.0-514 πριν από 7 χρόνια Merge branch 'udpnet' into old-dc-netplay
4.0-512 πριν από 7 χρόνια Merge branch 'udpnet' into old-dc-netplay
4.0-511 πριν από 7 χρόνια Merge branch 'udpnet' into old-dc-netplay
4.0-430 πριν από 7 χρόνια Fix freeze on close - bFF_GPReadEnable was not enough to stop SyncGPU.
4.0-429 πριν από 7 χρόνια Don't sync the GPU if we haven't started yet.
4.0-428 πριν από 7 χρόνια Actually, SetCpStatus *does* also need to be called from the CPU thread...
4.0-427 πριν από 7 χρόνια Panic about a FIFO overflow in non-deterministic mode.
4.0-426 πριν από 7 χρόνια Clean up GatherPipeBursted. Shouldn't actually affect anything.
4.0-425 πριν από 7 χρόνια Fix Sunshine in deterministic mode.
4.0-424 πριν από 7 χρόνια Turn off FORCE_WHINE_ABOUT_THREADSAFE.
4.0-423 πριν από 7 χρόνια Fix the breakpoint fix.
4.0-422 πριν από 7 χρόνια Simplify and hopefully correct handling of SET_TOKEN and SET_FINISH.
4.0-421 πριν από 7 χρόνια Remove unused variables and functions.
4.0-420 πριν από 7 χρόνια Fix freeze on close.
4.0-419 πριν από 7 χρόνια Rename SyncGPUAtIdleOnly -> DeterministicGPUSync.