4.0-604 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for TEV combiners. Things are still broken.
4.0-603 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev outputs. Seems like things are temporarily broken.
4.0-602 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev konst value.
4.0-601 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Remove remaining floating point bits for texture color.
4.0-600 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for rasterizer color.
4.0-599 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.
4.0-598 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.
4.0-597 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Fix an issue where small negative z coordinates would underflow when they shouldn't.
4.0-596 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing.
4.0-595 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Make SampleTexture static inline.
4.0-594 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες OGL: Force highp for integers.
4.0-551 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Perform some of the fog calculations with integers.
4.0-550 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες fixup! 883152efcb89
4.0-550 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες fixup! ce5e0f304fcdf85e0d6ee42a03b1270379b7bcc9
4.0-549 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες VertexShaderGen: Remove Sonic Unleashed hack. Doesn't seem to be required anymore.
4.0-548 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for z textures.
4.0-547 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Define idot for int4 vectors, too.
4.0-546 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Treat UV coordinates like S17.7 integers (they're still stored as float, though).
4.0-545 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες Fix LightingShaderGen multiplying by wrong types.
4.0-544 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες LightingShaderGen: Perform more lighting calculations with integers.