4.0-543 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες LightingShaderGen: Perform some lighting calculations with integers.
4.0-542 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες ShaderGen: Store material uniforms as integers.
4.0-541 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες ShaderGen: Store light color uniforms as integers.
4.0-540 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShader: Store fog color as an integer.
4.0-539 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Change indirect texture matrix uniforms to use integers.
4.0-538 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Change the "alpha" uniform to use integers.
4.0-537 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Change the "colors" and "kcolors" uniforms to be integers.
4.0-536 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Process fog calculations with integer math.
4.0-535 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες Provide our own dot functions in GLSL since GLSL doesn't provide integer versions of this function, even though AMD and Nvidia provide their own.
4.0-534 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Microsoft's shader compiler likes to throw an internal error when masking with unsigned integers, so just use 255 instead of 0xFF all over the place...
4.0-533 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.
4.0-532 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: prev should be initialized to the proper value; tev output needs to be clamped between -1024 and 1023.
4.0-531 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Remove superfluous registerstate stuff. Also, made alphabump an integer. Things are working again!
4.0-530 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for TEV combiners. Things are still broken.
4.0-529 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev outputs. Seems like things are temporarily broken.
4.0-528 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev konst value.
4.0-527 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Remove remaining floating point bits for texture color.
4.0-526 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for rasterizer color.
4.0-525 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.
4.0-524 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.