3.5-160 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Actually export 0-sized files. Fixes issue 5177.
3.5-159 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fix an issue where an iterator would become invalidated in TextureCache::ClearRenderTargets()
3.5-158 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fix a currently unused unique_lock function. Thanks to Lioncash.
3.5-157 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fix incorrect iterator usage in BreakPoints::Clear
3.5-156 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'master' of https://code.google.com/p/dolphin-emu
3.5-154 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες clean up FifoPlayerDlg::OnBeginSearch a bit
3.5-154 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fix reference to deleted object bug. This should fix channels not loading from sysmenu anymore.
3.5-153 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fix a potential memleak in FifoPlayerDlg
3.5-152 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Add some TODOs.
3.5-151 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fix an assert that had been wrong for ages, apparently.
3.5-150 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Shader uid maintainance
3.5-149 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Disable color writing when alpha test always fails.
3.5-148 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Move alpha pretest to BPMemory.h and rename a bunch of alpha testing related stuff
3.5-147 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Reword a comment about early_ztest a bit.
3.5-145 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Don't disable depth texture emulation if z writing is disabled (this is what VideoSoftware is doing).
3.5-144 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες DX11: Fix a small mistake.
3.5-143 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες X11: Disable OSD hotkeys when the corresponding option is disabled.
3.5-142 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fix clearing of render targets. We were skipping every other one.
3.5-141 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'linux-desktop-file'
3.5-138 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Disable swapping cmp with instructions potentially raising interrupts