3.5-188 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Gave the "platform" icons a complete white background rather than a slightly-uglier white box. (apparently XPM only supports a 1-bit alpha channel) Centered the icons a bit better too.
3.5-187 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Convert relative paths to absolute when opening containing folder of an iso.
3.5-186 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Change error strings to be unique so that we can identify unexpected behavior more easily.
3.5-185 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Redundant line of code in VertexShaderManager::Dirty()
3.5-184 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Revert "Very tiny cleanup of ChunkFile.h." int/size_t change without updating the rev# caused crash on Dolphin start
3.5-183 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'linux-wiimote-crash-fix'
3.5-178 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Very tiny cleanup of ChunkFile.h.
3.5-177 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Automatically set focus on game list window.
3.5-176 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Game ini updates for de Blob.
3.5-175 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Retain scroll position after refreshing game list.
3.5-174 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Disable the OpenAL and Pulseaudio audio backends
3.5-173 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες FifoPlayer: Support recording texture preloads
3.5-172 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες VideoCommon: Implement proper RGBA8 texture loading from tmem.
3.5-171 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Video_Software: Implement proper RGBA8 texture loading from tmem.
3.5-170 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Fixed the random static audio that would sometimes occur in DSP HLE and DSP LLE.
3.5-169 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Change theme selection to wxChoice.
3.5-168 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'controller-profiles'
3.5-163 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Resize the KDE theme's "Open" icon from 24x24px to 22x22px to match the rest of the icons.
3.5-162 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Don't hardcode left-shift to disabe keyboard input on linux. Left-shift can be used for gamepad input now. Fixes issue 4968.
3.5-161 πριν από 11 χρόνια, 5 μήνες Display error messages when failing to compress/decompress games. Fixes issue 4681.