3.5-2157 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Move the instantiation of the NativeGLSurfaceView into a layout file. This will allow the addition of other components in the future, such as overlays, etc.
3.5-2156 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Forgot to make the AboutFragmentAdapter class 'final'
3.5-2155 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Decouple the About fragment from the FolderBrowserAdapter. Now it uses its own independent adapter (I have no idea why this wasn't done in the first place).
3.5-2154 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Use the same layout for the game list and the folder browser. Since the UI layouts are exactly the same.
3.5-2153 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Simplify the line divider for the folder browser and game list. Turns out someone disabled it in the list view initially. No more custom implementation now.
3.5-2152 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'iconv_static'
3.5-2148 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες ogl: fix vertex stream detection
3.5-2147 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Some minor formatting styling.
3.5-2146 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Simplify the onItemClick listener for the GameListAdapter in GameListFragment. There is no need to evaluate whether or not an item is a folder, since folders cannot be added in the first pla...
3.5-2145 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Fix the position of a logcat logging statement. If, for whatever reason, the event parameter is null, then the previous placement would have caused an exception.
3.5-2144 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Clean up AboutFragment's onAttach method.
3.5-2143 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'wii-network'
3.5-1936 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες ogl: warn on osd if not supported features are enabled
3.5-1935 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Simplify onAttach for CPUSettingsFragment and VideoSettingsFragment
3.5-1934 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Remove the documentation of a parameter in GameListItem that was removed a while ago.
3.5-1933 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες ogl: reset api state for blitting
3.5-1932 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες ogl driverdetails: add flag to disable hacked and pinned memory
3.5-1931 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Add wad file support.
3.5-1930 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Remove the explicit key event listener from InputConfigFragment. The AlertDialog class has a key listener built into it.
3.5-1929 πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες [Android] Only dismiss the input dialog when an input is registered. Before it would dismiss upon the first event. Fixes a bug where control sticks wouldn't register because of the AlertDialog closing...