3.5-1911 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες [Android] Added 2nd file for French translation. (Sorry, I didn't find how to upload 2 files at the same time in Google Code)
3.5-1910 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες [Android] First french translation. Can't try it as I don't have any Android device. Any feedback appreciated. If misplaced, please fix it.
3.5-1909 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες [Android] Invalidate the options menu upon switching fragments. This hides the 'clear game list' option faster when switching fragment. Also fixes a rare bug where the option might not even redraw whe...
3.5-1908 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες [Android] Don't create a new GCMPath entry in the Dolphin config if it another existing GCMPath entry already has the same directory path.
3.5-1907 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες [Android] Add the license header to Java files that were missing it.
3.5-1906 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες [Android] Better description for the dual core option.
3.5-1905 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες Merge remote-tracking branch 'remotes/origin/dx9-ssaa-fix'
3.5-1889 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες Refactor VideoCommon/OnScreenDisplay.
3.5-1888 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες Simplify a few OSD::AddMessage calls now that this function accepts std::string objects
3.5-1887 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες Add an OSD message when taking screenshots in D3D9/D3D11
3.5-1886 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Forgot to commit the menu layout XML when I implemented the option to clear the game list.
3.5-1885 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Fix some redundancy in the category names for the settings menu. In a menu named "Settings" (which is shown in the top left) we have the categories, "CPU Settings" and "Video Settings" - but...
3.5-1884 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες ogl: fix ubo workaround
3.5-1883 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Add an option to clear the game list.
3.5-1882 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Since we don't show invalid filetypes in the file browser anymore, there's no need to check if a file is valid or not since they're all valid now.
3.5-1881 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Document most of the native functions in NativeLibrary.java.
3.5-1880 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Fix the removal of duplicate items from the gamelist.
3.5-1879 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες NetPlay: Rework pad mapping
3.5-1878 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες ogl: rework DriverDetails framework + detect UBO mesa bug
3.5-1877 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Only show valid files in the file browser.