4.0-684 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες VideoCommon: merge trivial parts of VertexManager::Flush
4.0-683 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες OpenGL: remove small optimization
4.0-682 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες OpenGL: fix our ubo workaround when blend_func_extended is missing
4.0-681 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Finally Merge branch 'videosoftware-xfb'
4.0-668 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Move GLInterface.h into GLInterface directory
4.0-667 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge Platform.h into GLInterface.h
4.0-666 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Automatic translation resources update from Transifex
4.0-665 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Revert "Modified project settings"
4.0-664 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Stop building GLExtensions.cpp twice(One in GL, one in software). We don't need to build it twice, this'll save a bit of time in the build process. Also a bit of spacing cleanup.
4.0-663 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Modified project settings
4.0-662 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες wayland: Add bits required to run as a wayland client.
4.0-661 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Readme: Windows XP is not supported anymore.
4.0-660 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Jit64: disable non-IEEE mode emulation
4.0-659 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Reenable vsync after releasing tab even if frame limit is disabled.
4.0-658 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Automatic translation template update
4.0-657 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Change the gettextize to not update .po files (Transifex will do that)
4.0-656 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Automatic translation resources update from Transifex
4.0-655 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Rename our GLInterface class function 'GetProcAddress' in order to not have clashing function names due to Windows.
4.0-654 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Move Win32 specific function grabbing fallback to WGL.cpp. Fixes issue 6964.
4.0-653 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge of GL-AutoChoose. This branch is the final step of fully supporting both OpenGL and OpenGL ES in the same binary. This of course only applies to EGL and won't work for GLX/AGL/WGL since they don...