5.0-12145 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Disable convert dialog dropdowns when they have one option (PR #8882 from JosJuice)
5.0-12143 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Allow converting to same format (PR #8881 from JosJuice)
5.0-12141 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα CMake: support using system-wide zstd library (PR #8817 from Tilka)
5.0-12138 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-12137 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα GCMemcard: Move into a Memcard namespace. (PR #8873 from AdmiralCurtiss)
5.0-12134 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Actually disable converting from TGC (PR #8878 from JosJuice)
5.0-12132 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Disallow multiple launcher activities (PR #8860 from Ebola16)
5.0-12130 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Refresh game library when resuming (Tv)MainActivity (PR #8844 from Ebola16)
5.0-12128 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Make conversion error messages actually show up (PR #8877 from JosJuice)
5.0-12125 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Fix crash on right-clicking multiple games (PR #8876 from JosJuice)
5.0-12123 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα INI changes (PR #8839 from Miksel12)
5.0-12121 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Show an OSD message when running a disc image with a large block size (PR #8850 from JosJuice)
5.0-12119 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Add fastmem option to debugger UI (PR #8843 from Techjar)
5.0-12117 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Replace some acronyms (PR #8809 from Ebola16)
5.0-12115 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Display disc number instead of company if mulipart disc (PR #8845 from Ebola16)
5.0-12113 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Add recursive game paths to UI (PR #8836 from Ebola16)
5.0-12110 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Use QFontMetrics::boundingRect instead of QFontMetrics::width (PR #8857 from JosJuice)
5.0-12108 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Specify the system minizip's include directory (PR #8862 from tokumeiwokiboushimasu)
5.0-12106 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Externals: Update glslang. (PR #8658 from orbea)
5.0-12103 πριν από 10 μήνες, 2 εβδομάδες DSPSpy usability improvements (PR #8842 from Tilka)