5.0-12195 πριν από 8 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Show version number for WIA/RVZ introduction (PR #8892 from JosJuice)
5.0-12193 πριν από 8 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Android INI section and make platform tab selection an INI setting (PR #8803 from Ebola16)
5.0-12190 πριν από 8 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Separate GameCube overlay refresh logic (PR #8739 from Ebola16)
5.0-12188 πριν από 8 μήνες, 2 εβδομάδες Add support for the WIA and RVZ disc image formats (PR #8538 from JosJuice)
5.0-12151 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες PowerPC: partially implement thermal related SPRs (PR #8885 from delroth)
5.0-12149 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες Socket: Fix ENOTCONN error code (PR #8796 from sepalani)
5.0-12147 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες VideoCommon: Clean freelook camera dirty state when getting the new view (PR #8883 from iwubcode)
5.0-12145 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Disable convert dialog dropdowns when they have one option (PR #8882 from JosJuice)
5.0-12143 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Allow converting to same format (PR #8881 from JosJuice)
5.0-12141 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες CMake: support using system-wide zstd library (PR #8817 from Tilka)
5.0-12138 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-12137 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες GCMemcard: Move into a Memcard namespace. (PR #8873 from AdmiralCurtiss)
5.0-12134 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Actually disable converting from TGC (PR #8878 from JosJuice)
5.0-12132 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Disallow multiple launcher activities (PR #8860 from Ebola16)
5.0-12130 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Refresh game library when resuming (Tv)MainActivity (PR #8844 from Ebola16)
5.0-12128 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Make conversion error messages actually show up (PR #8877 from JosJuice)
5.0-12125 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Fix crash on right-clicking multiple games (PR #8876 from JosJuice)
5.0-12123 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες INI changes (PR #8839 from Miksel12)
5.0-12121 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες Show an OSD message when running a disc image with a large block size (PR #8850 from JosJuice)
5.0-12119 πριν από 8 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Add fastmem option to debugger UI (PR #8843 from Techjar)