5.0-12546 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Make netplay's "same game" check more robust (PR #8861 from JosJuice)
5.0-12542 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Fix saving Horizonal Wii Remote overlay A/B/1/2 positions (PR #8943 from JosJuice)
5.0-12540 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Replace Java INI parser with C++ INI parser (PR #8941 from JosJuice)
5.0-12536 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες DiscIO: Rework the implementation of TGC reading (PR #8644 from JosJuice)
5.0-12532 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Make default graphics backend not show up as empty (PR #9063 from JosJuice)
5.0-12530 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες GameSettings: Add patches for Pokémon Colosseum and Pokémon XD to circumvent the check that the save being overwritten matches the last known save. (PR #9007 from AdmiralCurtiss)
5.0-12528 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Adjust WIA/RVZ header size heuristic (PR #9047 from JosJuice)
5.0-12525 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες IOS/USB: Move scan thread logic into a separate class (PR #9033 from leoetlino)
5.0-12523 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Minor cleanup (PR #9042 from Ebola16)
5.0-12520 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Better GCAdapter scanning thread management (PR #9052 from Ebola16)
5.0-12518 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Add parameters to BlobReader::SupportsReadWiiDecrypted (PR #9056 from JosJuice)
5.0-12516 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες MemoryWatcher: Do not follow invalid pointers (PR #9050 from stblr)
5.0-12514 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Remove unused files (PR #9058 from Ebola16)
5.0-12511 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες GCAdapter_Android: Minor cleanup (PR #9049 from Ebola16)
5.0-12509 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες Code cleanup (PR #9037 from shuffle2)
5.0-12483 πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες Add support for FreeBSD/arm64 (PR #9053 from kit-ty-kate)
5.0-12481 πριν από 8 μήνες Thread names (PR #9044 from shuffle2)
5.0-12478 πριν από 8 μήνες misc vcxproj cleanup (PR #9035 from shuffle2)
5.0-12466 πριν από 8 μήνες Android: Prevent getSetting ClassCastExceptions in ItemViews (PR #9043 from Ebola16)
5.0-12464 πριν από 8 μήνες windows: fix build if pch were to be disabled (PR #9041 from shuffle2)