3.5-2434 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix SafeCPReadPointer bugs.
3.5-2433 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Give deterministic dual-core a proper option (but don't expose it in the GUI).
3.5-2432 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Refactor SetCpStatus, hopefully fixing breakpoints.
3.5-2431 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Get rid of racey gpuBusy in favor of a safer version of the thing I said was terrible.
3.5-2430 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Make SafeCPReadPointer do what it actually does, and document it.
3.5-2429 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix stopping emulation.
3.5-2428 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add SyncGPUIfIdleOnly to EFB access and perf queries.
3.5-2427 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Don't set CPReadWriteDistance to 0.
3.5-2426 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Use an explicit variable to wait for the GPU thread...
3.5-2425 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας ProcessFifoEvents shouldn't read interrupt*Waiting in bSyncGPUAtIdleOnly mode.
3.5-2424 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add a supposedly deterministic dual-core VideoCommon option, bSyncGPUAtIdleOnly.
3.5-2423 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Complain about threadsafe events during netplay.
3.5-2325 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας typo fix
3.5-2324 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix Sunshine in deterministic mode.
3.5-2323 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Turn off FORCE_WHINE_ABOUT_THREADSAFE.
3.5-2322 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix the breakpoint fix.
3.5-2321 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Simplify and hopefully correct handling of SET_TOKEN and SET_FINISH.
3.5-2320 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Remove unused variables and functions.
3.5-2319 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix freeze on close.
3.5-2318 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Rename SyncGPUAtIdleOnly -> DeterministicGPUSync.