4.0-322 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες LightingShaderGen: Perform more lighting calculations with integers.
4.0-321 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες LightingShaderGen: Perform some lighting calculations with integers.
4.0-320 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες ShaderGen: Store material uniforms as integers.
4.0-319 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες ShaderGen: Store light color uniforms as integers.
4.0-318 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShader: Store fog color as an integer.
4.0-317 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Change indirect texture matrix uniforms to use integers.
4.0-316 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Change the "alpha" uniform to use integers.
4.0-315 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Change the "colors" and "kcolors" uniforms to be integers.
4.0-314 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Process fog calculations with integer math.
4.0-313 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες Provide our own dot functions in GLSL since GLSL doesn't provide integer versions of this function, even though AMD and Nvidia provide their own.
4.0-312 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Microsoft's shader compiler likes to throw an internal error when masking with unsigned integers, so just use 255 instead of 0xFF all over the place...
4.0-311 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.
4.0-310 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: prev should be initialized to the proper value; tev output needs to be clamped between -1024 and 1023.
4.0-309 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Remove superfluous registerstate stuff. Also, made alphabump an integer. Things are working again!
4.0-308 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for TEV combiners. Things are still broken.
4.0-307 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev outputs. Seems like things are temporarily broken.
4.0-306 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev konst value.
4.0-305 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Remove remaining floating point bits for texture color.
4.0-304 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for rasterizer color.
4.0-303 πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.