4.0-381 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Change the "colors" and "kcolors" uniforms to be integers.
4.0-380 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Process fog calculations with integer math.
4.0-379 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες Provide our own dot functions in GLSL since GLSL doesn't provide integer versions of this function, even though AMD and Nvidia provide their own.
4.0-378 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Microsoft's shader compiler likes to throw an internal error when masking with unsigned integers, so just use 255 instead of 0xFF all over the place...
4.0-377 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.
4.0-376 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: prev should be initialized to the proper value; tev output needs to be clamped between -1024 and 1023.
4.0-375 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Remove superfluous registerstate stuff. Also, made alphabump an integer. Things are working again!
4.0-374 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for TEV combiners. Things are still broken.
4.0-373 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev outputs. Seems like things are temporarily broken.
4.0-372 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev konst value.
4.0-371 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Remove remaining floating point bits for texture color.
4.0-370 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for rasterizer color.
4.0-369 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.
4.0-368 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.
4.0-367 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing.
4.0-366 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Make SampleTexture static inline.
4.0-365 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες OGL: Force highp for integers.
4.0-325 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Workaround issues on Nvidia GPUs by disabling depth overflow emulation.
4.0-324 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες PixelShaderGen: Treat UV coordinates like S17.7 integers (they're still stored as float, though).
4.0-323 πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες Fix LightingShaderGen multiplying by wrong types.