4.0-440 πριν από 10 χρόνια, 2 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.
4.0-439 πριν από 10 χρόνια, 2 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.
4.0-438 πριν από 10 χρόνια, 2 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing.
4.0-437 πριν από 10 χρόνια, 2 μήνες PixelShaderGen: Make SampleTexture static inline.
4.0-436 πριν από 10 χρόνια, 2 μήνες OGL: Force highp for integers.
4.0-396 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Fix two mistakes from revision 275c02adc33a7ba452833b5edb8216622d602d41.
4.0-395 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Define idot for int4 vectors, too.
4.0-394 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες VertexShaderGen: Remove Sonic Unleashed hack. Doesn't seem to be required anymore.
4.0-393 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for z textures.
4.0-392 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Fix a small issue.
4.0-391 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Workaround issues on Nvidia GPUs by disabling depth overflow emulation.
4.0-390 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Treat UV coordinates like S17.7 integers (they're still stored as float, though).
4.0-389 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες Fix LightingShaderGen multiplying by wrong types.
4.0-388 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες LightingShaderGen: Perform more lighting calculations with integers.
4.0-387 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες LightingShaderGen: Perform some lighting calculations with integers.
4.0-386 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες ShaderGen: Store material uniforms as integers.
4.0-385 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες ShaderGen: Store light color uniforms as integers.
4.0-384 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShader: Store fog color as an integer.
4.0-383 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Change indirect texture matrix uniforms to use integers.
4.0-382 πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Change the "alpha" uniform to use integers.