4.0-460 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Fix LightingShaderGen multiplying by wrong types.
4.0-459 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες LightingShaderGen: Perform more lighting calculations with integers.
4.0-458 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες LightingShaderGen: Perform some lighting calculations with integers.
4.0-457 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες ShaderGen: Store material uniforms as integers.
4.0-456 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες ShaderGen: Store light color uniforms as integers.
4.0-455 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShader: Store fog color as an integer.
4.0-454 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Change indirect texture matrix uniforms to use integers.
4.0-453 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Change the "alpha" uniform to use integers.
4.0-452 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Change the "colors" and "kcolors" uniforms to be integers.
4.0-451 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Process fog calculations with integer math.
4.0-450 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Provide our own dot functions in GLSL since GLSL doesn't provide integer versions of this function, even though AMD and Nvidia provide their own.
4.0-449 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Microsoft's shader compiler likes to throw an internal error when masking with unsigned integers, so just use 255 instead of 0xFF all over the place...
4.0-448 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.
4.0-447 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: prev should be initialized to the proper value; tev output needs to be clamped between -1024 and 1023.
4.0-446 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Remove superfluous registerstate stuff. Also, made alphabump an integer. Things are working again!
4.0-445 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for TEV combiners. Things are still broken.
4.0-444 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev outputs. Seems like things are temporarily broken.
4.0-443 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev konst value.
4.0-442 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Remove remaining floating point bits for texture color.
4.0-441 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for rasterizer color.