4.0-66 πριν από 7 χρόνια Build fix.
4.0-55 πριν από 7 χρόνια PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing and fog calculations.
4.0-54 πριν από 7 χρόνια PixelShaderGen: Store swapModeTable locally instead of globally.