4.0-208 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.
4.0-207 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: prev should be initialized to the proper value; tev output needs to be clamped between -1024 and 1023.
4.0-206 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Remove superfluous registerstate stuff. Also, made alphabump an integer. Things are working again!
4.0-205 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for TEV combiners. Things are still broken.
4.0-204 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev outputs. Seems like things are temporarily broken.
4.0-203 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev konst value.
4.0-202 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Remove remaining floating point bits for texture color.
4.0-201 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for rasterizer color.
4.0-200 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.
4.0-199 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.
4.0-198 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing.
4.0-214 πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες PixelShaderGen: Change indirect texture matrix uniforms to use integers.
4.0-180 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Process fog calculations properly with integer math.
4.0-179 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Prove our own dot functions in GLSL since GLSL doesn't provide integer versions of this function, even though AMD and Nvidia provide their own.
4.0-180 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Process fog calculations properly with integer math.
4.0-180 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Prove our own dot and mix functions in GLSL since GLSL doesn't provide integer versions of these functions, even though AMD and Nvidia provide their own.
4.0-179 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Fix an issue of mismatching types...
4.0-178 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Microsoft's shader compiler likes to throw an internal error when masking with unsigned integers, so just use 255 instead of 0xFF all over the place...
4.0-177 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.
4.0-174 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for TEV combiners.